پنل اصلی عصر

17
کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی؛ سخنرانی ها: 1- مولفه های به حاشیه رانی دین درمطالعات روابط بین الملل - دهشیری 2-معرفت بخشی خبر متواتر - کامران اویسی 3- زمینه های ورود معنویت اسلامی در ادبیات اقتصادی - جواد ارباب
pixel