كرونا مانع كشتي گيران بوشهري نشد

262
تمرينات كشتي گيران بوشهري در ساحل دريا با توجه به بسته بودن سالن هاي ورزشي به دليل شيوع ويروس كرونا
pixel