پیش نمایش جلسه بیست و دوم تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن

122

در این ویدئو پیش نمایش پیش نمایش جلسه بیست و دوم از سری فیلمهای تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) را ملاحظه خواهید کرد. برای دیدن کل مجموعه به وبسایت مرجع مهندسی کنترل به نشانی زیر مراجعه فرمایید: http://www.controlref.com/optimal_estimation_dan_simon