جراحی بینی بدون تامپون

878

دکتر جواد محمدی در جراحی بینی از روشی استفاده می کند که نیاز به تامپون ندارد