10 سال با وب فارسی - میلاد احرام پوش و محمدرضا محمدعلی

517

میلاد 10 سال پیش تازه وارد دانشگاه میشه و محمدرضا دانشگاهش تمام شده بود. با سرعتی که تکنولوژی پیشرفت میکنه پیش بینی 10 سال آینده خیلی سخته اما میشه براش آماده بود.