آموزش سازه در رویت :9- کالیبراسیون آکس و تراز در رویت

215

اتصال یک فایل معماری به پروژه سازه در رویت چگونه است؟ اگر معمار تغییراتی در مدل خود بدهد، چگونه مهندس سازه با خبر می شود؟ آیا رویت امکاناتی برای کم کردن خطای انسانی دارد؟ کالیبراسیون چیست و چگونه کار می کند؟