آموزش روش سطح پاسخ rsm

4,910

در علوم مهندسی پدیده ها بر مبنای تئوری های مربوط به خودشان مدل سازی می شوند. بسیاری از پدیده ها به دلیل تعداد زیاد عوامل کنترل کننده، ناشناخته بودن مکانیسم و یا پیچیدگی محاسباتی، قابل مدلسازی ریاضی مناسب نیستند. در چنین مواردی استفاده از روش های تجربی مدلسازی کارساز است؛ روش سطح پاسخ (Response Surface Methodology) به عنوان یکی از روش های مدل سازی تجربی برای طراحی آزمایش مطرح است. برای دانلود آموزش به وبسایت کلاسیوم مراجعه بفرمایید: www.classiom.com

دیجی آموز 38 دنبال کننده
pixel