دیدارعباسعلی پور بافرانی وهیات همراه با کارآفرینان کمیته امداد

53
دیدار با کارآفرینان کمیته امداد به گزارش پیام نایین،دیدارعباسعلی پور بافرانی. معاون فرماندار.بخشدار مرکزی. رییس کمیته امدادبا مدد جویان کارآفرینان کمیته امداد در روستاهای شهرستان نایین @Payamemafakher Payamenaein.ir
pixel