شلومو بنارتزی: از فردا برای فردا پس انداز کنید

388

این برنامه ای است که او و ریچارد تالر از دانشگاه شیکاگو حدود ۱۵ سال پیش ارائه داده اند ، این برنامه نمونه ای از رفتار مالی بر هرمون های استروییدی است . اما جدا چگونه می توانیم از رفتار مالی استفاده کنیم ؟