روش وضوی امام علی رضی الله عنه در کافی کلینی

194

امام علی رضی الله عنه در نماز پاها را می شست یا مسح می کرد؟