ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس چیست؟

78

دو نوع ریسک در بازار سرمایه وجود داردريال ریسک سیستماتیک و غیر سیتماتیک در این فیلم در خصوص این دو نوع ریسک و مصداق های آن صحبت کرده ام ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/