دوربین 95 ؛ قسمت 16 ؛ بیمارستان پرفسور سمیعی در آلمان

118

1574- ساختمان بیمارستان پرفسور سمیعی که شبیه مغز انسان است . فرستنده : سهیلا از آلمان .