صحبت های جناب آقای دکتر مصطفی ملایی در سومین کارگاه شتاب استارتاپی گردشگری

98

صحبت های جناب آقای دکتر مصطفی ملایی در سومین کارگاه از نخستین شتاب استارتاپی گردشگری استان قم