گسترش صلح در جهان با نقاشی و سفر

899

حضور آقای محمد اسماعیل رییس انجمن صلح سبز در باهمستان. ایشان با سفر به نقاط مختلف دنیا و با زبان نقاشی، درصدد ایجاد ارتباط با مردم و نیز توسعه مفهوم صلح در جهان است. مجری این بخش تینا میرکریمی است.