کسر- جمع و تفریق- ریاضی چهارم و پنجم و ششم

39,548

در این فیلم آموزشی، ابتدا مفهوم کسر بیان شده است، سپس با مثالهای متعدد به آموزش جمع و تفریق اعداد کسری پرداخته شده است. سایر فیلمهای آموزشی از طریق صفحه "فیلمهای من" در سایت فیلم آموزشی ریاضی به نشانی: riazi.blog.ir قابل دانلود است. آدرس کانال تلگرامی: @barpa

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 1 هزار دنبال کننده