یادواره ی شهدای مخابرات لشکر 33 المهدی شهرستان جهرم

206

یادواره ی شهدای مخابرات لشکر 33 المهدی شهرستان جهرم