لوله های OPVC مقاوم در برار زلزله

351

آزمونی عجیب برای تست لوله های OPVC که نمایشی از قدرت و توان این لوله های در برابر حوادث است.