رشد قارچ‌های پنی‌سیلیوم

910

برگزیدگان مسابقات فیلم و تایم لپس میکروسکوپی نیکون رشد قارچ‌های پنی‌سیلیوم، تقدیر ویژه 2015، موزه میکروپولیتن، هلند

pixel