چاقی شکم در مردان ایرانی بیشتر از زنان است.

100

سخنگوی وزارت بهداشت: #چاقی شکم در مردان ایرانی بیشتر از زنان است.