استفاده از فناوری واقعیت ترکیبی در اخبار ورسانه

58

ویدیویی جدید از ایده های جسورانه وکاربردی کانال آب و هوا در استفاده از فناوری واقعیت ترکیبی در حوزه اخبار و رسانه.-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.com