مدرسه حفظ قسمت 118- انشقاق 6

79

اینجا مدرسه حفظه یعنی جایی که شما به آسونی میتونید حافظ جز سی قرآن بشید.