تکنولوژی و اقتصاد زدگی؛ معلول مواجهه تک بعدی با توسعه

297

محمدحسین بادامچى فارغ التحصیل دكترى جامعه شناسى وپژوهشگراندیشكده مهاجر دانشگاه شریف است.وى درحوزه مطالعات توسعه، دولت وسیاست و همینطور ارتباط آن با نهادهاى آموزش عالى در ایران معاصر مشغول به پژوهش است. از آثار او میتوان به مقاله "بحران تكنیك زدگى در آموزش عالى ایران" و كتاب "نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن" ترجمه اى از اثر دیوید مناشرى اشاره كرد.