مردم مانند همیشه با مسوولان سرشماری بدقت همکاری کنند

252
قدردانی از دست اندرکاران سرشماری عمومی نفوس و مسکن
pixel