آموزش KitchenDraw - قسمت سیزدهم

390
قسمت سیزدهم از آموزش محیط MobiScript (محیط ساخت کاتالوگ در نرم افزار KitchenDraw)
pixel