جشنواره سین- نقد علمی فیلم مریخی (THE MARTIAN)

1,694

در دومین شب از سرى دوم جشنواره "سین" با سمیه كرمى و آریا صبورى فیلم مریخی را یك پله عمیق تر بررسى كرده ایم.