نشست شش جانبه همسایگان افغانستان در روسیه

122
نشست شش جانبه امنیتی افغانستان با حضور دبیران امنیت کشورها ایران روسیه چین هند و پاکستان و افغانستان برگزار شد. شرکت کنندگان بر ادامه تلاش مشترک برای ادامه آشتی ملی و ثبات در افغانستان تأکید داشتن و در نشست روسیه هم چنان موردتوافق قرار گرفت است که دومین نشست شش جانبه به میزبانی تهران برگزار شود.
pixel