شعبده و منتال

812
اجرای خاصی از شعبده و تردستی و عملیات منتال بازیهای ایلوژن و استیجی همراه اموزش
pixel