سنگ زنی توپی شیرهای صنعتی

483

سنگ زنی توپی شیرهای صنعتی تا سایز 24 اینچ با دقت صافی سطح دو دهم میکرون