دیدار رضوری معاون رییس جمهور با اهالی روستای مزرعه آزادشهر

162

سفر رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری