آسانا

6 ماه پیش
بیشتر جاها لخت دیده میشه..!! یه سگ هم دنبالشونه..!! بهتر بود پدرش، کمی فرهنگ و ادب یادش می داد به جای اینکه، این کارهای بی فرهنگی را در او نهادینه کنه...
pixel