سخنان معاون امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

25
سخنان دکتر بیات معاون امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید معرفی معاونت امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
pixel