بررسی مقاومت گریتینگ نفر رو Walk Way

74
بررسی میزان مقاومت گریتینگ گالوانیزه جهت تردد نفر (اپراتور) که به گریتینگ Walk Way (واک وی) موسوم می باشد، توسط شرکت ACO / در ویدئوی پیش رو، گریتینگ واک وی که جهت کف پوش سازه فلزی، گریتینگ کانال و یا گریتینگ گاتر استفاده می شود بررسی و میزان استحکام آن پس از مواجهه با بارهای ضربه ای همچون چرخ دستی مقایسه شده است. / شرکت آژینه صنعت اراک سازنده گریتینگ فلزی 08633554112
pixel