تخلفات یکی از پرفروش ترین و شلوغ ترین شیرینی فروشی ها

98

استفاده از الکل و شربت آلومینیوم در روغن پخت شیرینی