دکتر محمد صال مصلحیان؛ مدیر پژوهشی دانشگاه و استاد گروه ریاضی

14
زاویه دکتر محمد صال مصلحیان؛ مدیر پژوهشی دانشگاه و استاد گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی پژوهشگران برتر، جمعی درخشان از همکاران هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگرانی هستند که پژوهش را اولویت اصلی کار و زندگی خود قرار دادند. افراد منتخب هفته پژوهش و فناوری سعی کردند دستاوردهای مؤثر در گسترش مرزهای دانش، تعاملات بین المللی و یا دستاوردهای دارای تأثیرگذاری اجتماعی ارائه دهند.
pixel