درایت حدیث 01 - منابع معارف و شرایع - اجماع

47

اجماع: اتفاق نظر، فقهاء ، جمیع، فقهاء معاصر معصوم، موضوع شرعی، اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشد. تفاوت مفهوم و ادله اجماع در نظر اهل خلاف ، بکریه و عمریه طرق کشف قول معصوم علیه السلام از اجماع حس، حدس، لطف و اما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم علیه السلام