باد اگر اهلی من بود : شعر و خوانش استاد هوشنگ رئوف

905
باد اگر اهلی من بود ** باد اگر اهلی من بود میگفتم چگونه بپیچد در پیچ پیچ گیسویت که بکوبد دریا طبل بزند جنگل کف و برقصد کوه روی دایره دشت باد اگر اهلی من بود می گفتم چگونه بوزد بر موج موج موج زار گندم زار که فواره کند گندم بلند ،تا آسمان هفتم خدا افتاب غروب غروب شرم سار پیشانی نکوبد بر این کوه سیاه هوشنگ رئوف #استاد_هوشنگ_رئوف
pixel