2094 فیزیک: گشتاور اینرسی-گشتاور اینرسی چرخ واگن 5 از 6

213
Physics - Mechanics: Moment of Inertia (5 of 6) Moment of Inertia of a Wagon Wheel
تیغ و ترمه
%80
کارگردان: کیومرث پوراحمد مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
تیغ و ترمه
pixel