عملکرد یکسال ریاست تایماز ایری در شورای پنجم شهر بندرترکمن

280

عملکرد یکسال ریاست تایماز ایری در شورای پنجم شهر بندرترکمن در قالب کلیپ تصویری " پیشرفت ایران اسلامی با بهره گیری از توان فنی و تخصص "