شعر اندیشه من سروده ای از لودویک زامنهوف به زبان اسپرانتو

163

بازخوانی شعر اندیشه من (Mia Penso) سروده ای از پدر زبان اسپرانتو (دکتر لودویک زامنهوف) به همراه متن شعر به زبان اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده