مراقب لحظه هایمان باشیم + ترانه مازندرانی

695

زین پس ما را در شبکه ویدیویی فیلو دنبال کنید: http://fiilo.ir/nodijeh مراقب لحظه هایمان باشیم بِرمِه کامبِه یار بابِت ، روز و شُو نَشونِ ساعِت کِنجِ زِندون وِنِ دَووم ، زندگی دَر شونه راحت زِندون بون بَسه انتظار ، پِشتِ دَر نیشتِ مِنه یار کی وونه بیه آزادی ، یا بِشکِه زندونِ دیوار

نودیجه
نودیجه 17 دنبال کننده