اضافه کردن واحد پولی در اکسل 2016

568

در این ویدئو نحوه اضافه کردن واحد ریال آموش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده