گفتار 3 ”خود شناسی“

110
انسان گنجینه معارف و معراج اندیشه است و برای تحقق این معنا هستی یافته است.
pixel