دوپینگ، داروهای افزایش دهنده عملکرد و هورمون ها در ورزش

128
کتاب حاضر به نگارش هکنی، ‏‫آنتونی سی.‬ که توسط دکتر مهدی عباس زادگان، دکتر یونس خادمی و دکتر بهنام حیدری با ویراستار علمی دکتر مهدی عباس زادگان به انجام رسید. تمام کارهای کتاب حاضر توسط پویا کتاب انجام و در انتشارات مبانی به چاپ رسیده است. قیمت کتاب 30.000 تومان است. برای تهیه به سایت پویا کتاب و یا انتشارات مبانی مراجعه کنید. www.LibExPh.ir - wwwPubmabani.ir
pixel