تاریخ حقوق (قسمت اول)

66

موسسه حقوقی بین المللی پایاداد با همکاری تلویزیون اینترنتی و آکادمی حقوقی نماداد به تولید محتوای تاریخی و حقوقی می پردازد که یکی از محتواهای آنها تاریخ حقوق می باشد.