کنایه جالب دیرین دیرین به برخی مسئولین!

540

دیرین دیرین: مسخریدن

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده