Drill Down با استفاده از Action در نرم افزار Tableau software

6
با این روش میتونید جلوه بهتری به داشبرد خود بدین
pixel