10 سال با وب فارسی - محمد رشیدی

742

محمد 10 سال پیش روی کائسنا کار میکرد. اشتراک گذاری دانش با متن. شما 10 سال پیش چیکار میکردید؟ تجربه ها و خاطرات خود ا را با #IWMF96 به اشتراک بگذارید.