اولویت سفارشات در سامانه آنلاین

48

اولویت سفارش های وارد شده به سامانه معاملات، ابتدا براساس قیمت و در صورتی که قیمت ها یکسان باشد براساس زمان انجام می شود.