کلیپ طنز قدیمی شو بندر با موضوع مزاحم تلفنی هدیه از یک مینابی

1,681

کلیپ طنز قدیمی شو بندر با مزاحم تلفنی که از شبکه خلیج فارس پخش میشد