اقتصاد مقاومتی

74

فناوری دیجیتال و تجارت الکترونیک دو حوزه‌ی اصلی در رشد و توسعه‌ی کسب و کارهای اینترنتی به شمار می‌روند. بسترهای مناسبی که در سال‌های اخیرایجاد شده این امکان را می‌دهد تا با استفاده از فناوری دیجیتال و قابلیت‌های موجود در بخش تجارت الکترونیک با راه‌اندازی کسب و کارهای جدید نیازهای تولید کنندگان وکاربران را پاسخ بدهند و گامی در جهت اقتصاد مقاومتی بردارند.